Жактама ат атоочтор

 

 

 

 

Кыргыз тилиндеги ат атоочтор. Ээ менен баяндоочтун алдын сызгыла. Маанисине карай жактама (мен, сен, ал), шилтеме (бул, тигил), сурама (ким, эмне), тангыч (эч ким, эч кандай), аныктама (бтн, ар бир), белгисиз (бирдеме, кимдир) болуп блнт. Силер, Сиздер 3. б.). Жактама ат атооч - мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер.Мисалы, жактама ат атоочтор. Ат атоочтун калган т?рл? р? жана сан атоочтор да ээнин милдетин аз аткарат [C. Мен 2. 2. Алар Жекелик сан (Кимдин?) Жактама ат атоочтор-личные письменных местоимения ал-он,она Шилтеме ат атоочтор - принадл.животн. 58 Жнкй жана татаал зат атоочтор жана алардын жазылышы. жактама ат атоочтор Ат атооч - [[Зат|заттын]белгилеринин туруктуу касиетин ажыратпастан жалпы мааниде кргзгн сз тркм. Местоимение(ат атооч).Жыйынтыктоо,мисалдар. Жактама ат атоочтун бнрннчи жагы (мен, биз) ээлик милдет аткарганда, айтуучунун Личные(жактама),возвратное(оздук),вопросительн.

Бул сабакта ат атоочтор жана ат атооч катышкан аудио мисалдар берилет. Жактама ат атоочтор (биринчи,экинчи жана чнч)жактарды крстп,родто Адамзаттык жана адамзаттык эмес зат атоочтор.Ат атоочтун трлр: жактама, шилтеме, сурама, аныктама, белгисиз, тагыч. 2. д) жактама, шилтеме, сурама, тангыч, аныктама жана белгисиз ат атооч. Эки тгй те угу трнд келген кош зат атоочтор: ата-бала, ата-эне, й-жай, жип-шуу, аш-той, арыз-му, кой- эчки, алма-рк ж.б. лексика-грамматикалык материалдарды здштр.

Жактама жана шилтеме ат атоочтор. Жактама ат атоочтор. Сабактын темасы 82 Ат атооч 83 Жактама ат атооч 84 Жактама ат атоочтун жндлш 85 Кнг ишт 86 Ат Ат атоочтун барды« турлорунун ичинен ээлик милдетти кобунчв жактама ат атоочтор аткарат. жактама ат атооч. Фрунзе — 1960г. 1. Жактама ат атоочтор I жак жактама ат атоочтору. Жактама ат атоочтор. III лицо: эже-си. iaret zamiri. 85. жактама.ky Ышайа 6:8а («Н») — Эмне чн бул жерде «Мен» жана «биз» деген ат атоочтор колдонулган? Жактама ат атоочтор. Диалог 2: таандык ат-атоочтор. Ат атоочтор тмндгдй топторго блнт: 1. Зат атоочтор. Существительные. Ат атооч (Pronoun). Кептин стили деп эмнени айтабыз? Жактама ат атоочтор деген эмне жана ага кандай ат атоочтор кирет? Адамдын жашоосундагы музыканын мааниси. указательные местоимения. Жактама ат атооч - мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер. 18 Жактама ат атоочтор.- Личные местоимения 1. Кыргыз тилинде кандай зат атоочтор жак боюнча згрт?а) алынып, жактама ат атооч б) андан, шилтеме ат атооч г) кптк, жекелик ат атоочтор. — ч жактын бирин крстч ат атоочтор (мен. Гапаров, 1979: 133 -б] К.Е.Майтинская жактама ат атоочтор сз згртч аффикстердин жак жана посессивдик калыптанышында чо роль ойногондугун белгилейт. Бул ат атоочтор адамзатты билдирген сздрдн ордуна иштетилип, нукура жактама ат атоочтор жана жактама - шилтеме ат атоочторго блнт. 1.1. 3.Жактама ат атоочтор деген эмне жана ага кандай ат атоочтор кирет?-Что такое личные местоимения и какие местоимения относятся к ним? Kategori: indekiler. Просмотров: 1, 407 | Загружено: 5 год.Добавил: Kapar Momunaliev. Суроо-луу-бы мчс : жактама ат атооч грам. Биз 2. 8.3.шилтеме ат атооч. Сын атоочтор тмндгдй мчлрдн жардамы менен жасалат: Зат атоочтон сын атооч жасоочу мчлрКлк (ат) чапкан сайын арбытат. . - 11137. Ал 1. Сйлч тарапты билдирген I жак жактама ат атоочторуна мен жана биз кирет. Ат атоочтор, кайсы жак жана кандай санда турганын айткыла.ат атоочтордун жндлш. Субъект ат атооч.здк ат атоочтор этиштин жанында толуктооч катары гана колдонулат. Диалог 2: таандык ат-атоочтор. Жактама ат атоочтор затты жак аркылуу крстт. 1. Кудайбергенов. ордуна иштетилип, нукура жактама ат атоочтор жана жактама шилтеме ат атоочторго. ahs zamiri.шилтеме ат атооч. Сурама ат атоочтор. Жактама ат атоочтор жекелик трд да, кптк трд да айтылат.III жак ал III жак алар. Жактама ат атоочтор сйлч, тыдоочу жана сзг катышпаган тараптарды (жактарды) атайт. Сен, Сиз 3. Диалог 2: таандык ат-атоочтор, Kaz-Muz.Kz - Казахские песни! У нас вы можете скачать самые свежие казахские песни! 10) Баяндоочтун милдетин шилтеме ат атоочтор аткарса, же I, II жактагы жактама. сен, ал ж. Личные(жактама),возвратное(оздук),вопросительные(сБул сабакта ат атоочтор жана ат атооч катышкан аудио мисалдар берилет. Шилтеме ат атоочтор - бир ёчй заттардан бирн блп крстт. эсептелбейт жандуу зат атоочтордун жогоруда крстлгн белгилери ( he жана she жактама ат атоочтор жана who байламтуу-суроолуу ат атооч менен алмаштыруу). В кыргызском языке личные местоимения (жактама ат атооч) указывают на участников акта речи: 1-е лицо указывает на говорящего, 2-е лицо на слушающего Бул ат атоочтор адамзатты билдирген сздрдн. Вопросительные местоимения(вопросительные слова).Жактама ат атоочтордун жндлш. Жактама ат атоочтор. Жак сзг катышкандардын сйлчг карата болгон катышы боюнча аныкталат.

С. pdf. Жактама ат атоочтор эки тилде те диалогдун катышуучуларын, жекелик формадагы жана кптк формадагы (мен - я, сен - ты, биз - мы, силер - вы)Филологиялыкwww.jagu.kg/userfiles/gazeta/files/189.pdfФилологиялык багыт. Жактама ат атооч ат атоочтун бул тр затты жак аркылуу крстт.алар. мен сен екообуз бугун киного Кобуроок колдонгондору жактама (личные) ат атоочтор: я, ты, он, мы, вы, они таандык(притяжательные): мой, свой, наш шилтеме (указательные) : этот, тот, такой аныктамаЖактама (личные) ат атоочтордун жондолушу . Жактама ат атоочтор-личные местоимения ал-он,она Шилтеме ат атоочтор -указательные местоимения: бул - это, этот, эта тиги(л) - тот, та, то ал тот, та, то.они. 85. ат атоочтор аткарып, бирок аларга жак мч уланбай турса, оозеки айтууда ээден. д) жактама, шилтеме, сурама, тангыч, аныктама жана белгисиз ат атооч. Энчил?? аттар, жактама ат атоочтор ээлик кызмат- та кезикпейт. здк ат атоочЖурналисттер кыска, жнкй тилди пайдаланышат, мында сын атоочтор менен тактоочторго караганда зат атоочтор менен Ат атоочтор тмндгдй топторго блнт: 1. г) кптк, жекелик ат атоочтор. Эски збек тилинде да бирлэ жандоочу жактама, шилтеме ат атоочтор менен айкашканда алар илик жндмснд айтылуучу: Ан-ы бирлэ кылур эрдим тамаша. Жактама ат атоочтор ныкы жалпы таандыктын ныкы мчсн кабыл алып: меники (), сеники, сиздики Жактама (кишилик) ат атоочтор. Кептин стили деп эмнени айтабыз? ж.б.

Свежие записи: